NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG 8 THÀNH CÔNG (19/8/1945- 19/8/2023) VÀ NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945- 2/9/2023)!
Giới thiệu

Ngày 16 tháng 9 năm 2016, Trưởng ban Ban Quản lý các KCN tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 1025/QĐ-KCN quy định Chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương.

1. Văn phòng

1.1. Chức năng

Văn phòng là đơn vị tương đương cấp phòng thuộc Ban, có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Ban về:

a) Công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, hành chính, quản trị đối với các hoạt động trong Ban;

b) Theo dõi, đôn đốc các đơn vị, cá nhân thuộc Ban thực hiện chương trình, nhiệm vụ công tác đã được phê duyệt; công tác thi đua khen thưởng;

c) Công tác xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch, chương trình, đề án..., công tác tổng hợp.

1.2. Nhiệm vụ

1.2.1. Tham mưu cho lãnh đạo Ban trình UBND tỉnh

a) Dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban;

b) Dự thảo văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Ban;

c) Dự thảo Đề án thành lập, tổ chức lại Ban theo quy định của pháp luật;

d) Dự thảo Quy chế phối hợp làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan khác để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo cơ chế một cửa;

đ) Dự thảo quyết định, chỉ thị, văn bản; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực KCN thuộc phạm vi quản lý của Ban theo quy định pháp luật.

1.2.2.Tham mưu cho lãnh đạo Ban trình Chủ tịch UBND tỉnh

a) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Ban theo quy định của pháp luật;

b) Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực KCN.

1.2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác

a) Tham mưu cho lãnh đạo Ban giúp UBND tỉnh quản lý việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư, xây dựng phát triển các KCN;

b) Tham mưu cho lãnh đạo Ban quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Ban theo quy định của pháp luật và theo sự phân cấp hoặc ủy quyền của UBND tỉnh;

c) Tham mưu cho lãnh đạo Ban quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật; lập dự toán ngân sách, kinh phí quản lý hành chính, kinh phí hoạt động sự nghiệp, kinh phí xúc tiến đầu tư, kinh phí sự nghiệp môi trường và vốn đầu tư phát triển hàng năm của Ban, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, pháp luật có liên quan và tổ chức thực hiện

d) Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban và giúp lãnh đạo Ban đôn đốc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đã được phê duyệt, ban hành;

đ) Tham mưu xây dựng, tổ chức và theo dõi việc thực hiện nội quy, quy chế của Ban;

e) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chính sách về KCN sau khi được ban hành, phê duyệt;

g) Giúp lãnh đạo Ban tổ chức các phong trào thi đua và khen thưởng của Ban, các doanh nghiệp đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN và các doanh nghiệp trong KCN; làm thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của Ban;

h) Thực hiện tiếp nhận và xử lý các thông tin, tài liệu, văn bản phục vụ công tác quản lý và điều hành của lãnh đạo Ban, lưu trữ và quản lý các hồ sơ, tài liệu theo quy định hiện hành; tham mưu trong công tác tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao;

i) Tham gia thanh tra, kiểm tra, tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật;

k) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan;

l) Thực hiện quản lý Website của Ban;

m) Chủ trì tổ chức công tác bảo vệ an ninh trật tự và tài sản của cơ quan;

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao.

     1.3. Cơ cấu tổ chức Văn phòng:
          - Đ/c: Đào Thị Huyền, Phó Chánh phụ trách Văn phòng;
          - Đ/c: Nguyễn Quang Huấn, Phó Chánh Văn phòng;
          - Đ/c:  Nguyễn Anh Tâm, Nhân viên lái xe;
          - Đ/c: Đào Kim Cúc, Nhân viên Văn thư;
          - Đ/c: Trần Công Quang, Nhân viên bảo vệ;
          - Đ/c Nguyễn Văn Lộc, Nhân viên bảo vệ.

2. Phòng Quản lý Đầu tư

2.1. Chức năng

Phòng Quản lý Đầu tư là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của Ban; có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Ban thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư theo quy định và phân cấp, hướng dẫn, ủy quyền của các cấp có thẩm quyền.

2.2. Nhiệm vụ

a) Hướng dẫn các nhà đầu tư, tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư vào KCN thuộc thẩm quyền của Ban theo quy định của pháp luật về đầu tư;

b) Tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ ngành và UBND tỉnh phê duyệt; tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư vào KCN do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ ngành và UBND tỉnh tổ chức; hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư theo thẩm quyền trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án đầu tư; báo cáo định kỳ hoạt động xúc tiến đầu tư tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ ngành có liên quan và UBND tỉnh theo Quy chế quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư ban hành kèm theo Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

c) Hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án. Đánh giá hiệu quả đầu tư trong KCN; định kỳ hàng quý, 06 tháng và hàng năm gửi báo cáo hoạt động đầu tư trong KCN, tình hình xây dựng và phát triển các KCN tới UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định;

d) Tiếp nhận và xử lý hồ sơ ký quỹ của các nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN.

đ) Tham mưu cho lãnh đạo Ban thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển KCN theo quy định của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh;

e) Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan và của Ban về lĩnh vực đầu tư; chịu trách nhiệm trước pháp luật và lãnh đạo Ban về những nội dung được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra;

g) Thực hiện nắm bắt tình hình thực hiện của doanh nghiệp, tham mưu cho lãnh đạo Ban xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực đầu tư trong phạm vi quản lý nhà nước của Ban;

h) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực đầu tư với UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan;

i) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng hệ thống thông tin về các KCN trên địa bàn tỉnh và kết nối với hệ thống thông tin quốc gia về KCN;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao.

 
   2.3. Cơ cấu tổ chức của Phòng: 
            - Trưởng phòng: Nguyễn Đình Tiệp;
            - Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Ngọc Anh;
            - Chuyên viên: Đoàn Duy Đông;
            - Chuyên viên: Nguyễn Thị Thu Hà. 

3. Phòng Quản lý Lao động

3.1. Chức năng

Phòng Quản lý Lao động là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của Ban, có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Ban thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động theo quy định và phân cấp, hướng dẫn, uỷ quyền của các cấp có thẩm quyền.

3.2. Nhiệm vụ

a) Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong KCN về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo ủy quyền của UBND tỉnh;

b) Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc trong KCN; xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong KCN không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo ủy quyền của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội;

c) Tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động, tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể theo ủy quyền của UBND tỉnh; tiếp nhận đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp trong KCN theo ủy quyền của UBND cấp huyện;

d) Nhận thông báo về việc cho thôi việc nhiều người lao động, báo cáo về việc cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hàng năm của doanh nghiệp trong KCN theo ủy quyền của UBND tỉnh;

đ) Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp trong KCN, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày theo ủy quyền của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;

e) Tiếp nhận khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động; nhận thông báo về việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong KCN theo ủy quyền của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;

g) Nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong KCN theo ủy quyền của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.

h) Thực hiện nhiệm vụ quản lý lao động trong KCN, bao gồm: Bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, xây dựng quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đình công theo quy định pháp luật lao động hoặc hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

i) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý lao động trong KCN, bao gồm: Bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, xây dựng quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đình công theo quy định pháp luật về lao động hoặc hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

k) Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra của Bộ Lao động -Thương binh và  Xã hội, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan và của Ban về lĩnh vực lao động; chịu trách nhiệm trước pháp luật và lãnh đạo Ban về những nội dung được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra.

l) Phối hợp với Công đoàn các KCN, Trung tâm Tư vấn, dịch vụ việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp KCN trong việc nắm bắt nhu cầu và hỗ trợ công tác đào tạo, tuyển dụng lao động, giới thiệu việc làm cho người lao động làm việc tại các KCN;

m) Thực hiện nắm bắt tình hình thực hiện của doanh nghiệp, tham mưu cho lãnh đạo Ban xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực lao động trong phạm vi quản lý nhà nước của Ban;

n) Phối hợp với các phòng tổng hợp thông tin về tình hình sử dụng lao động hàng tháng của doanh nghiệp trong KCN;

o) Báo cáo định kỳ với Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội, UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình thu hút, sử dụng lao động, thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, giải quyết tranh chấp lao động và đình công trong các doanh nghiệp KCN.

p) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao.

          
         3.3. Cơ cấu tổ chức của Phòng:
               - Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thúy Hằng;
               - Phó Trưởng phòng: Nguyễn Anh Đức;
               - Phó Trường phòng: Nguyễn Thị Hương Giang;
               - Chuyên viên: Đỗ Thị Minh.

4. Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng

4.1. Chức năng

Phòng Quản lý Xây dựng và Môi trường là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của Ban; có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Ban thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch và xây dựng theo phân cấp, hướng dẫn và ủy quyền của các cấp có thẩm quyền.

4.2. Nhiệm vụ

a) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu, giúp lãnh đạo Ban xây dựng Dự thảo Đề án quy hoạch, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển các KCN; xây dựng Kế hoạch hàng năm và 5 năm về phát triển KCN và vốn đầu tư xây dựng phát triển các KCN trình UBND tỉnh phê duyệt.

b) Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Ban điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của KCN nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch; tham mưu quản lý và thực hiện các quy hoạch trên.

c) Tiếp nhận, thụ lý hồ sơ và thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư nhóm B, C thuộc diện phải thẩm định trong KCN;

d) Cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng trong KCN phải có Giấy phép xây dựng theo thẩm quyền.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ về quản lý quy hoạch, xây dựng công trình, chất lượng công trình trong các KCN theo quy định pháp luật về xây dựng và phân cấp, ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền.

e) Tham gia ý kiến về lĩnh vực quy hoạch và xây dựng khi tiếp nhận và điều chỉnh các dự án đầu tư;

g) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện về phòng cháy, chữa cháy của các doanh nghiệp trong KCN theo quy định của pháp luật;

h) Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng, các cơ quan có liên quan và của Ban về lĩnh vực quy hoạch và xây dựng. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và lãnh đạo Ban về những nội dung được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra;

i) Thực hiện nắm bắt tình hình thực hiện của doanh nghiệp, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quy hoạch và xây dựng trong phạm vi quản lý nhà nước của Ban;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao.

4.3. Cơ cấu tổ chức của Phòng:

            - Trưởng phòng: Đỗ Anh Tuấn;
            - Phó Trưởng phòng: Phạm Đức Luyện;
            - Phó Trưởng phòng: Vũ Trung Đức;
            - Chuyên viên: Đặng Xuân Hiếu;
           - Chuyên viên: Bùi Duy Tân. 
       
 
 
 
Các tin mới hơn
Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Ban Quản lý các khu công nghiệp(02/08/2023)
Các tin cũ hơn
Trung tâm Tư vấn, Dịch vụ việc làm, Hỗ trợ doanh nghiệp khu công nghiệp(29/06/2022)
Hải Dương - Điểm đến của các nhà đầu tư(22/04/2019)
Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương(26/03/2019)
Thông báo
Thông báo tuyển dụng công chức nhà nước năm 2023
Ngày 30/5/2023, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 496/TB-SNV về việc tuyển dụng công chức năm 2023 của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2023
Thực hiện Kế hoạch số 1620/KH-UBND ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tuyển dụng công chức vào làm việc tại Ban Quản lý theo Nghị định số 140/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, Ban Quản lý các khu công nghiệp thông báo điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng công chức vào làm việc tại Ban năm 2023 như sau:
Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Ban QL
Ngày 03/2/2023, Ban đã ban hành Báo cáo số 195 về việc báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của đơn vị
Thông báo công khai các thủ tục hành chính, quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Thực hiện các quuyết định công bố các thủ tục hành chính, quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và lao động, Ban Quản lý các khu công nghiệp trân trọng giới thiệu tới các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong các KCN biết và thực hiện
Công khai giải quyết TTHC của Ban QL
Thực hiện công khai hàng tháng về kết quả giải quyết TTHC của các sở, ngành, Ban Quản lý các khu công nghiệp công khai kết quả giải quyết TTHC của đơn vị tại Cổng dịch vụ công tỉnh Hải Dương https://dichvucong.haiduong.gov.vn/
Kế hoạch Cải cách thủ tục hành chính năm 2022
Công khai tài chính năm 2022
Theo quy định hiện hành, Ban Quản lý các khu công nghiệp công khai tài chính và quyết toán năm 2021
Thông báo tuyển dụng công chức nhà nước năm 2022
Thực hiện Thông báo số 516/TB-SNV ngày 14/6/2022 của Sở Nội vụ về việc thi tuyển công chức các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Hải Dương năm 2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp thông báo về việc tuyển dụng công chức vào làm việc tại Ban.
Công văn về việc thực hiện các nội dung phòng chống dịch Covid - 19
Công văn đôn đốc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019
Công tác Đảng
Thông báo Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc điều dộng, bổ nhiệm cán bộ giữ chức Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
Nghị quyết số 08 của BCH Đảng bộ tỉnh Hải Dương "Về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư - kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giải đoạn 2021 - 2025"
Thông báo Kết luận của BTV tỉnh ủy Hải Dương "V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch và triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh"
Kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục việc tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương "Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh"
Nghị quyết số của BCH Đảng bộ tỉnh Hải Dương "Về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"
Thông báo số 161 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "V/v chuyển trạng thái mới trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Kết luận số 134 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới
Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín