CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TOÀN ĐẢNG BỘ BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HẢI DƯƠNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2020-2025 !
ISO

Mã hiệu

Ngày ban hành

Trích dẫn

Tải file

QT-ĐT-08.01

16/7/2019

Quy trình quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các KCN (Đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy CNĐKĐT)

Tải file

QT-ĐT-08.02

16/7/2019

Quy trình quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (Đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy CNĐKĐT)

Tải file

QT-ĐT-08.03

16/7/2019

Quy trình quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (Đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy CNĐKĐT)

Tải file

QT-ĐT-08.04

16/7/2019

Quy trình quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (Đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy CNĐKĐT)

Tải file

QT-ĐT-08.05

16/7/2019

Quy trình điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy CNĐKĐT

Tải file

QT-ĐT-08.06

16/7/2019

Quy trình điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (Đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy CNĐKĐT)

Tải file

QT-ĐT-08.07

16/7/2019

Quy trình điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (Đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy CNĐKĐT)

Tải file

QT-ĐT-08.08

16/7/2019

Quy trình Cấp GCNĐKĐT đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

Tải file

QT-ĐT-08.09

16/7/2019

Quy trình cấp GCNĐKĐT đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Tải file

QT-ĐT-08.10

16/7/2019

Quy trình cấp GCNĐKĐT đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

Tải file

QT-ĐT-08.11

16/7/2019

Quy trình Cấp GCNĐKĐT đối với dự án không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư

Tải file

QT-ĐT-08.12

16/7/2019

Quy trình điều chỉnh Tên dự án ĐT, tên và địa chỉ của NĐT trong GCNĐKĐT

Tải file

QT-ĐT-08.13

16/7/2019

Quy trình điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong GCNĐKĐT (Đối với trường hợp không điều chỉnh QĐCTĐT)

Tải file

QT-ĐT-08.14

16/7/2019

Quy trình điều chỉnh GCNĐKĐT đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

Tải file

QT-ĐT-08.15

16/7/2019

Điều chỉnh GCNĐKĐT đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của TTg CP

Tải file

QT-ĐT-08.16

16/7/2019

Quy trình Chuyển nhượng DA đầu tư đối với DA được cấp GCNĐKĐT và không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư

Tải file

QT-ĐT-08.17

16/7/2019

Quy trình Chuyển nhượng DAĐT đối với DA được cấp GCNĐKĐT thuộc trường hợp quyết định CTĐT mà NĐT đã hoàn thành việc GV, HĐVốn

Tải file

QT-ĐT-08.18

16/7/2019

Quy trình chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư của BQL KCN

Tải file

QT-ĐT-08.19

16/7/2019

Quy trình chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

Tải file

QT-ĐT-08.20

16/7/2019

Quy trình chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thử tướng Chính phủ

Tải file

QT-ĐT-08.21

16/7/2019

Quy trình điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

Tải file

QT-ĐT-08.22

16/7/2019

Quy trình Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài

Tải file

QT-ĐT-08.23

16/7/2019

Quy trình Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tải file

QT-ĐT-08.24

16/7/2019

Quy trình hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tải file

QT-ĐT-08.25

16/7/2019

Quy trình nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tải file

QT-ĐT-08.26

16/7/2019

Quy trình giãn tiến độ đầu tư (3)

Tải file

QT-ĐT-08.27

16/7/2019

Quy trình tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Tải file

QT-ĐT-08.28

16/7/2019

Quy trình chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Tải file

QT-ĐT-08.29

16/7/2019

Thành lập Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Tải file

QT-ĐT-08.30

16/7/2019

Quy trình chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Tải file

QT-ĐT-08.31

16/7/2019

Quy trình đổi GCNĐKĐT cho dự án hoạt động theo GPĐT, GCNĐT  hoặc giấy tờ khác có gtri pháp lý tương đương

Tải file

QT-ĐT-08.32

16/7/2019

Quy trình cung cấp thông tin về dự án đầu tư

Tải file

QT-ĐT-08.33

16/7/2019

Quy trình bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

 

Tải file

QT-ĐT-08.34

16/7/2019

Quy trình cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Tải file

QT-ĐT-08.35

16/7/2019

Quy trình điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Tải file

QT-ĐT-08.36

16/7/2019

Quy trình cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Tải file

QT-ĐT-08.37

16/7/2019

Quy trình gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Tải file

QT-ĐT-08.38

16/7/2019

Quy trình chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Tải file

QT-ĐT-09.01

16/7/2019

Quy trình cấp CO mẫu D

Tải file

Các tin mới hơn
1. Bản công bố ISO 9001:2015(19/08/2019)
2. Ban ISO(19/08/2019)
3. Lĩnh vực xây dựng(19/08/2019)
4. Lĩnh vực Lao động(19/08/2019)
Các tin cũ hơn
Thông báo
Công văn về việc thực hiện các nội dung phòng chống dịch Covid - 19
Kế hoạch Cải cách thủ tục hành chính năm 2020
Công văn đôn đốc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019
Công văn về việc thực hiện chế độ báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2019
Công văn về việc cập nhật, nghiên cứu chuẩn bị triển khai thực hiện Bộ luật Lao động 2019
Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh
Công văn về việc báo cáo công tác kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường năm 2019
Về việc nộp báo cáo tình hình thay đổi lao động năm 2019
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương
Giấy mời Hội nghị tập huấn pháp luật bảo vệ môi trường năm 2019
Công tác Đảng
Nghị quyết số 08 của BCH Đảng bộ tỉnh Hải Dương "Về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư - kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giải đoạn 2021 - 2025"
Thông báo Kết luận của BTV tỉnh ủy Hải Dương "V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch và triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh"
Kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục việc tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương "Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh"
Nghị quyết số của BCH Đảng bộ tỉnh Hải Dương "Về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"
Thông báo số 161 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "V/v chuyển trạng thái mới trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Kết luận số 134 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới
Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Chi thị số 50-CT/TU ngày 20/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín