CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TOÀN ĐẢNG BỘ BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HẢI DƯƠNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2020-2025 !
ISO

Mã hiệu

Ngày ban hành

Trích dẫn

Tải file

1. Lĩnh vực cấp phép

 

QT-LĐ-10.01

16/7/2019

Quy trình cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp

Tải file

BM-LĐ-1.01

16/7/2019

Phiếu thẩm định hồ sơ cấp/cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

Tải file

BM-LĐ-1.02

16/7/2019

Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP

Tải file

BM.HD.01

16/7/2019

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Tải file

BM.HD.02

16/7/2019

Thư xin lỗi tổ chức, công dân

Tải file

BM.HD.03

16/7/2019

Văn bản trả lời giải quyết thủ tục hành chính

Tải file

BM.HD.04

16/7/2019

Sổ theo dõi hồ sơ

Tải file

2. Lĩnh vực cấp lại

 

QT-LĐ-10.02

16/7/2019

Quy trình cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp

Tải file

BM-LĐ-02.01

16/7/2019

Phiếu thẩm định hồ sơ cấp/cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

Tải file

BM-LĐ-02.02

16/7/2019

Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP

Tải file

BM.HD.01

16/7/2019

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Tải file

BM.HD.02

16/7/2019

Thư xin lỗi tổ chức, công dân

Tải file

BM.HD.03

16/7/2019

Văn bản trả lời giải quyết thủ tục hành chính

Tải file

BM.HD.04

16/7/2019

Sổ theo dõi hồ sơ

Tải file

3. Xác nhận không thuộc diện cấp phép lao động

 

QT-LĐ-10.03

16/7/2019

Quy trình xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Tải file

BM-LĐ-03.01

16/7/2019

Phiếu thẩm định hồ sơ đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Tải file

BM-LĐ-03.02

16/7/2019

V/v xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Tải file

BM.HD.01

16/7/2019

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Tải file

BM.HD.02

16/7/2019

Thư xin lỗi tổ chức, công dân

Tải file

BM.HD.03

16/7/2019

Văn bản trả lời giải quyết thủ tục hành chính

Tải file

BM.HD.04

16/7/2019

Sổ theo dõi hồ sơ

Tải file

4. Thỏa ước lao động

 

QT-LĐ-10.04

16/7/2019

Quy trình tiếp nhận hồ sơ thỏa ước lao động tập thể

Tải file

BM-LĐ-04.01

16/7/2019

Phiếu thẩm định hồ sơ gửi thỏa ước lao động tập thể

Tải file

BM-LĐ-04.02

16/7/2019

Về việc gửi thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp

Tải file

BM-LĐ-04.03

16/7/2019

Sổ quản lý thỏa ước lao động tập thể

Tải file

BM.HD.01

16/7/2019

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Tải file

BM.HD.02

16/7/2019

Thư xin lỗi tổ chức, công dân

Tải file

BM.HD.03

16/7/2019

Văn bản trả lời giải quyết thủ tục hành chính

Tải file

BM.HD.04

16/7/2019

Sổ theo dõi hồ sơ

Tải file

5. Thang bảng lương

 

QT-LĐ-10.05

16/7/2019

Quy trình tiếp nhận thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

Tải file

BM-LĐ-05.01

16/7/2019

Phiếu thẩm định hồ sơ gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động

Tải file

BM-LĐ-05.02

16/7/2019

Về việc gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động

Tải file

BM.HD.01

16/7/2019

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Tải file

BM.HD.02

16/7/2019

Thư xin lỗi tổ chức, công dân

Tải file

BM.HD.03

16/7/2019

Văn bản trả lời giải quyết thủ tục hành chính

Tải file

BM.HD.04

16/7/2019

Sổ theo dõi hồ sơ

Tải file

6. Nội quy lao động

 

QT-LĐ-10.06

16/7/2019

Quy trình đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp

Tải file

BM-LĐ-06.01

16/7/2019

Phiếu thẩm định hồ sơ đăng ký nội quy lao động

Tải file

BM-LĐ-06.02

16/7/2019

Về việc đề nghị đăng ký nội quy, lao động

Tải file

BM-LĐ-06.03

16/7/2019

Sổ quản lý nội quy lao động

Tải file

BM.HD.01

16/7/2019

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Tải file

BM.HD.02

16/7/2019

Thư xin lỗi tổ chức, công dân

Tải file

BM.HD.03

16/7/2019

Văn bản trả lời giải quyết thủ tục hành chính

Tải file

BM.HD.04

16/7/2019

Sổ theo dõi hồ sơ

Tải file

7. Đi thực tập dưới 90 ngày

 

QT-LĐ-10.07

16/7/2019

Quy trình đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày

Tải file

BM-LĐ-07.01

16/7/2019

Phiếu thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập tại nước ngoài dưới 90 ngày

Tải file

BM-LĐ-07.02

16/7/2019

Đăng ký nhận hợp đồng lao động thực tập dưới 90 ngày

Tải file

BM.HD.01

16/7/2019

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Tải file

BM.HD.02

16/7/2019

Thư xin lỗi tổ chức, công dân

Tải file

BM.HD.03

16/7/2019

Văn bản trả lời giải quyết thủ tục hành chính

Tải file

BM.HD.04

16/7/2019

Sổ theo dõi hồ sơ

Tải file

 8. Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

 

QT-LĐ-10.08

16/7/2019

Quy trình báo cáo nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp

Tải file

BM-LĐ-08.01

16/7/2019

Phiếu thẩm định hồ sơ báo cáo nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Tải file

BM-LĐ-08.02

Mẫu 2

16/7/2019

V/v giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Tải file

BM-LĐ-08.03

Mẫu 1

16/7/2019

V/v giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Tải file

BM.HD.01

16/7/2019

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Tải file

BM.HD.02

16/7/2019

Thư xin lỗi tổ chức, công dân

Tải file

BM.HD.03

16/7/2019

Văn bản trả lời giải quyết thủ tục hành chính

Tải file

BM.HD.04

16/7/2019

Sổ theo dõi hồ sơ

Tải file

Các tin mới hơn
1. Bản công bố ISO 9001:2015(19/08/2019)
2. Ban ISO(19/08/2019)
3. Lĩnh vực xây dựng(19/08/2019)
Các tin cũ hơn
5. Lĩnh vực Đầu tư(19/08/2019)
Thông báo
Công văn về việc thực hiện các nội dung phòng chống dịch Covid - 19
Kế hoạch Cải cách thủ tục hành chính năm 2020
Công văn đôn đốc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019
Công văn về việc thực hiện chế độ báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2019
Công văn về việc cập nhật, nghiên cứu chuẩn bị triển khai thực hiện Bộ luật Lao động 2019
Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh
Công văn về việc báo cáo công tác kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường năm 2019
Về việc nộp báo cáo tình hình thay đổi lao động năm 2019
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương
Giấy mời Hội nghị tập huấn pháp luật bảo vệ môi trường năm 2019
Công tác Đảng
Nghị quyết số 08 của BCH Đảng bộ tỉnh Hải Dương "Về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư - kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giải đoạn 2021 - 2025"
Thông báo Kết luận của BTV tỉnh ủy Hải Dương "V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch và triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh"
Kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục việc tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương "Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh"
Nghị quyết số của BCH Đảng bộ tỉnh Hải Dương "Về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"
Thông báo số 161 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "V/v chuyển trạng thái mới trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Kết luận số 134 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới
Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Chi thị số 50-CT/TU ngày 20/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín